Besparingen Vlaamse regering: volwassenenonderwijs

Ook het volwassenenonderwijs ontsnapt niet aan de besparingen die aangekondigd werden door de Vlaamse Regering. Naast een aantal maatregelen die de Centra voor Volwassenenvorming rechtstreeks treffen in de werkingsmiddelen, is vooral de verhoging van het inschrijvingsgeld voor u als cursist de belangrijkste wijziging.

Het officiële inschrijvingsgeld exclusief de werkingskosten verhoogt van 1,15 euro naar 1,50 euro per lesuur. Wie vroeger recht had op verminderd inschrijvingsgeld zou dit recht wel behouden.

Deze verhoging met 0,35 euro per lesuur wordt integraal gebruikt om de geplande besparingen binnen onderwijs te realiseren en gaat dus niet naar het laatje van de CVO's. Integendeel, ook de werkingsmiddelen van de CVO's worden verminderd.

Het hoeft geen uitleg dat deze prijsverhoging het 'levenslang leren' voor nog meer mensen moeilijker maakt.

De centra voor volwassenenonderwijs waren bereid om voor de financiering van het volwassenenonderwijs in gesprek te gaan met de overheid in het kader van een nieuw decreet, maar blijkbaar heeft de Vlaamse Regering gemeend hierop niet te moeten wachten.

We beseffen dat dit geen aangename boodschap is, maar hopen toch dat deze maatregel u niet zal beletten om te blijven kiezen voor de kwaliteitsvolle opleidingen van Hitek. 

 Ondertekening intentieverklaring bestuurlijke schaalvergroting

Op 4 september ’14 hebben de besturen en directies van CVO VSPW-Kortrijk, CVO Waregem, CVO Westhoek-Westkust en CVO Hitek een intentieverklaring tot bestuurlijke samenwerking ondertekend.
 
“In het volwassenenonderwijs is een substantiële schaalvergroting van de instellingen naar het model van de hogescholen noodzakelijk om de belangrijke maatschappelijke uitdagingen te realiseren, […] om meer zichtbaarheid en een duidelijker positie in het onderwijslandschap te realiseren.”
 
Een organisatorische bundeling van het volwassenenonderwijs in een regionale alliantie versterkt de beleidsregie, optimaliseert de beleidsomkadering en kan de eigenheid en de sterktes van elke partner optimaal inzetten.
 
De instellingen zullen binnen het huidige wetgevende kader als aparte instellingen blijven bestaan.
 
De fusie op bestuurlijk niveau van de Centra voor Volwassenenonderwijs leidt tot een stapsgewijs te realiseren samenwerking op o.a. het niveau van organisatiestructuur, administratie, kwaliteitszorg, veiligheid en preventie, infrastructuur, financiën, werving en promotie.